Monthly Archives: May 2012

วันแรงงานแห่งชาติ พนักงานคาสิโนออนไลน์ของเราไ่ม่หยุดทำการครับ

เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” ตามที่คณะพรรคสังคมนิยมระหว่างชาติได้กำหนดไว้ ตั้งแต่ปี 2532 แต่วันแรงงานพนักงานคาสิโนออนไลน์ของเราไ่ม่หยุดทำการครับทำการปกติ ในประเทศยุโรปส่วนมาก ก็กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานแห่งชาติเช่นเดียวกัน และเรียกว่า “วันกรรมกรสากล” หรือวัน เมย์เดย์ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดาที่ถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงาน…

Posted in Uncategorized | Comments closed